Producenci

Zaloguj się

Regulamin zakupów

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1. Empir
JLT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi 90-319 przy ul. Wigury 21
NIP 725-206-30-73, REGON: 101479585, KRS: 0000433600, kapitał zakładowy: 20 231 800 zł
2. sklep.empir.com.pl
Prowadzony przez JLT INVESTMENT SP. Z O.O. SP.K. w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy sklep meblowy, utrzymywany przez JLT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. w domenie sklep.empir.com.pl lub w domenie z rozszerzeniem, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, Sprzedający będzie zawierał z Użytkownikami serwisu (Kupującymi) w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów, lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W dalszej części regulaminu sklep.empir.com.pl nazywany będzie również „serwisem”.
3. Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu sklep.empir.com.pl
 dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
4. Rejestracja
Procedura zakładania Konta, w wyniku której po poprawnym zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje
własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń
woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu sklep.empir.com.pl oferty
sprzedaży.
5. Oferent/Sprzedający/Dystrybutor
podmiot spełniający warunki Regulaminu, który w ramach serwisu sklep.empir.com.pl celem zawarcia
umowy składa oferty sprzedaży towaru i z którym kupujący zawrze umowę kupna – sprzedaży.
6. Kupujący, Oblat
Użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu sklep.empir.com.pl przyjął ofertę
sprzedaży towaru.
7. Konto
Osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika, tworzony automatycznie w wyniku
prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności
użytkownika w ramach serwisu sklep.empir.com.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego
zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
8. Sklep
Panel administracyjno-informacyjny JLT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.., tworzony automatycznie w
wyniku prawidłowej rejestracji, prowadzony zgodnie z odrębnym regulaminem, zapewniający
Sprzedającemu w oparciu o narzędzia systemowe sklep.empir.com.pl możliwość składania ofert
sprzedaży towarów.
9. Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
10. Oferta
Skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu sklep.empir.com.pl, oferta
zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art.
66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej
umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru
oraz terminu realizacji zamówienia.
11. Koszyk
Narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie sklep.empir.com.pl
umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów.
Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej
jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani
potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.
12. Zamówienie
Wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu sklep.empir.com.pl - w wyniku
wybrania opcji „zamów” - informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej
w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i
terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto
zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu
użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów
transportu.
13. Przyjecie oferty
podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej
przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym
(Oferentem) i Kupującym (Oblatem).
Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:
- pierwszy – potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty - polega na „kliknięciu” na
prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „wyślij zamówienie”, w wyniku czego, na
wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie
wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z
pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie, czy też chce je anulować.
- drugi – przyjęcie oferty - polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym
terminie 48 godzin od wybrania opcji „wyślij zamówienie”, poprzez „kliknięcie” na wskazany w ww.
wiadomości e-mail link (hiperłącze) „potwierdzenie zamówienia”.
14. Sprzedaż
wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią
art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy nabywcą jest konsument również treścią
ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r. , poz. 827)
15. Regulamin
niniejszy Regulamin korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl, znajdujący się pod adresem
internetowym http://www.sklep.empir.com.pl /regulamin-zakupów/, z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego w formacie PDF.

 § 2
 Informacje ogólne

1 Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości
korzystania przez Użytkowników z serwisu sklep.empir.com.pl, ponadto określa sposób i warunki
zawierania w ramach serwisu sklep.empir.com.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności
techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia  18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 20013 r., poz. 1422)  przez JLT INVESTMENT SP. Z O.O. SKA.
2 Usługa korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego
pasażu meblowego zorganizowanego w domenie sklep.empir.com.pl lub w domenie z rozszerzeniem
,w ramach którego Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W przypadku Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
3 Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do
internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie sklep.empir.com.pl , jest JLT INVESTMENT SP. Z O.O. S.K. o numerze NIP 725-206-30-73 , REGON 101479585 nazywany w dalszej treści niniejszego regulaminu: EMPIR.
4 Sprzedaż w ramach sklep.empir.com.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony
internetowe sklep.empir.com.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu
doby przez 7 dni w tygodniu.


 § 3
 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl to: komputer
z procesorem min. 600MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i
256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla
Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne
wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia
w pasażu sklep.empir.com.pl.
2. EMPIR informuje, iż podczas korzystania z usług sklep.empir.com.pl w komputerze użytkownika
instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia
usługi.

 Dział II
 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU sklep.empir.com.pl
 
§ 4
 Użytkownicy

1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu sklep.empir.com.pl w charakterze Kupujących, mogą być
wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący
korzystają z serwisu sklep.empir.com.pl nieodpłatnie.
2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są
niezwłocznie zawiadomić EMPIR o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

 § 5
 Rejestracja

1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać z usług serwisu sklep.empir.com.pl
powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.sklep.empir.com.pl /pl/reg/, zgodnie z jego treścią. Dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail, wybranie własnej unikalnej nazwy (login-u) i hasła, za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta , oraz wymagane dane adresowe konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zapisz”, system serwisu sklep.empir.com.pl wysyła (automatycznie) na podany przez
Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość, która zawiera dane o sposobie
aktywacji konta.
4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu
zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków, w
skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra oraz wielka i mała litera. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w
sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie może udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności
zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i
hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.
 § 6
 Konto

1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje
poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 2, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji „aktywuj konto”.
2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a EMPIR, której przedmiotem są usługi świadczone przez EMPIR w ramach serwisu sklep.empir.com.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić
bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres esklep@empir.com.pl lub na piśmie na adres Sklepu, z którym zawarł umowę kupna – sprzedaży. Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez EMPIR usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
4. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego i tworzone
jest automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu sklep.empir.com.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.
5. Użytkownik, który chce dokonać zakupu/zamówienia musi posiadać konto z danymi zgodnymi ze stanem rzeczywistym takimi jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy
sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych
kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane
przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem
Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których
mowa w ust. 5.
8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego
Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom
należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

 § 7
 Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez EMPIR w ramach sklep.empir.com.pl.
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu sklep.empir.com.pl.
3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych
osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od EMPIR lub innych podmiotów (za zgodą EMPIR w tym informacji dotyczących produktów lub usług EMPIR oraz innych podmiotów (za zgodą EMPIR). Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania
zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie
na adres Salony Meblowe Empir  90-319 Łodź,  ul. Wigury 21
5. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez EMPIR danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 2, powoduje, iż dalsze świadczenie usług przez EMPIR jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez EMPIR konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach www serwisu sklep.empir.com.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
7.EMPIR wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.
 
Dział III
 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU sklep.empir.com.pl

 § 8
 Zasady ogólne

1.EMPIR jako organizator sklepu sklep.empir.com.pl, umożliwia użytkownikom zawieranie umów
sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia
Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2.EMPIR w dniach i godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych EMPIR umożliwia dokonanie oględzin mebla w obecności fachowej obsługi , celem dokonania właściwego wyboru. Aby tego dokonać należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego , która udzieli informacji o lokalizacji prezentowanego towaru.
3. Sprzedaż towarów w ramach sklepu sklep.empir.com.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.
 
 § 9
 Oferta sprzedaży

1. Oferta jest to skierowana przez sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep.empir.com.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art.66-70 kodeksu cywilnego.
2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
3. Zdjęcie produktów lub ich techniczny opis zamieszczony w serwisie sklep.empir.com.pl mogą
się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. EMPIR zastrzega sobie prawo do pomyłek w opisach towarów.
4. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez EMPIR zasady płatności /przelew, karta kredytowa/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu, termin realizacji zamówienia, warunki i termin realizacji transportu oraz cechy mebla. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie z serwisu sklep.empir.com.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w zakresie ceny sprzedaży.
5. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie z serwisu sklep.empir.com.pl. Sprzedający nie może
skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w zakresie ceny sprzedaży.
6. Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być:
- towarami fabrycznie nowymi;
- towarami ekspozycyjnymi.
 7. Potencjalne wady produktu wyjaśnione zostały w opisie produktu oraz są widoczne na zdjęciach.§ 10
 Zamówienie

1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „zamawiam” w wyniku czego system serwisu sklep.empir.com.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.
2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 § 11
 Przyjęcie oferty, Sprzedaż

1. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów:
a) pierwszy polega na „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „wyślij zamówienie”, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca EMPIR o złożeniu określonego zamówienia, z prośbą o jego potwierdzenie.
b) drugi polegający na potwierdzeniu wysłanego zamówienia, poprzez „kliknięcie” na wskazany
w ww. wiadomości e-mail link (hiperłącze) „potwierdź zamówienie”.
Zaakceptowanie w powyższy sposób przez użytkownika treści zamówienia jest równoznaczne
ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty oraz jest automatycznie przesyłana do Dystrybutora/Sprzedawcy
2. Jeżeli Użytkownik w terminie 48 godzin od wybrania opcji „wyślij zamówienie” nie dokona potwierdzenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit b), jego prawo do potwierdzenia zamówienia wygasa i procedura przyjęcia oferty musi być powtórzona. Potwierdzenie zamówienia po ww. terminie jest bezskuteczne i nie będzie przesyłane do Sprzedawcy.
3. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy
sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r. , poz. 827). Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy JLT Investment Sp. z o.o. Sp. K.  oraz Kupującym.
4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.
6. W przypadku zakupu towarów pochodzących z ekspozycji sklepów stacjonarnych, należy liczyć się ze śladami normalnego zużycia wynikającego z czynności demonstracyjnych wykonywanych na sprzedawanym egzemplarzu (otarcia, zarysowania ).Dlatego w dniach i godzinach otwarcia sklepów stacjonarnych EMPIR sklep internetowy jest gotowy udostępnić produkt do oględzin .
7. Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają  podatek VAT, o ile jest należny. Warunki dostawy zostały określone w § 15 Regulaminu.
8. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
9. Sklep przewiduje następujące formy płatności:
- przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu;
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej: e-przelew przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego JLT Investment Sp. z o.o. Sp. K.;
 zapłata w gotówce przy odbiorze
10. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania środków na rachunku bankowym Sklepu.§ 12
 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy, reklamacje

1. Umowy sprzedaży zawierane w ramach pasażu sklep.empir.com.pl są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej oraz wysłane na adres Sprzedającego. Do zachowania ww. 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem na adres: Salony Meblowe EMPIR, 90-319 Łódź, ul. Wigury 21. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Kupujący może skorzystać z z poniższego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (link).
3. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, poprzez wysłanie skanu oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail. Sprzedawca niezwłocznie przesyła kupującemu na adres e-mail skan pisma potwierdzającego otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. W przypadku towarów pochodzących z ekspozycji zwracany towar nie może posiadać uszkodzeń ponad te , które zostały opisane w ofercie sprzedaży i potwierdzone w chwili przyjmowania towaru.
5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, iż sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Kupujący wybiera sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty nadania i opakowania rzeczy.
Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 Dział IV
 ROLA EMPIR W RAMACH SKLEPU sklep.empir.com.pl

 § 13
 Postanowienia ogólne

1. EMPIR w ramach prowadzonego przez siebie serwisu sklep.empir.com.pl tworzy internetowy sklep
meblowy EMPIR, umożliwiający zawieranie umów sprzedaży towarów w trybie ofertowym.
 
§ 14
 Dodatkowe uprawnienia EMPIR w ramach serwisu sklep.empir.pl

1. EMPIR może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu sklep.empir.com.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy EMPIR uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.
2. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do niego oraz ma możliwość sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez EMPIR w ramach serwisu sklep.empir.com.pl.
3. EMPIR może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.
4. EMPIR nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu sklep.empir.com.pl z przyczyn od EMPIR niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie EMPIR.
5. EMPIR zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu sklep.empir.com.pl
bez podania przyczyny.

Dział V
DOSTAWA I KOSZT WYSYŁKI

§ 15

1.Zamówione produkty sklep dostarcza transportem własnym lub klient odbiera towar osobiście.
2.Kupujący zamówione produkty może odebrać osobiście i w takim przypadku koszty transportu wynoszą 0,00zł.
3. O koszcie transportu Kupujący informowany jest przez Sprzedawcę drogą wiadomości wysłanej na adres Poczty e-mail Kupującego, w której Sprzedawca podaje termin odbioru lub termin transportu Zamówienia, ponadto cennik transportu jest do wglądu jako zakładka "Koszt dostawy” w serwisie sklep.empir.com.pl. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Kupujący decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Koszt transportu uzależniony jest od odległości oraz wartości zamówienia i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.
4.Dostawa towaru odbywa się w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na prośbę Kupującego sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to będzie z naliczeniem wyższych kosztów transportu.
5.Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia Produktu do lokalu Kupującego.

6. Kupujący przed dokonaniem odbioru Zamówienia dokonuje wraz z przedstawicielem Sprzedawcy oględzin Produktów w celu stwierdzenia czy są one zgodne z Zamówieniem i nie zawierają żadnych wad. Jeśli zamówiony Produkt dostarczony przez firmę transportową jest naruszony, posiada uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Kupujący zobowiązany jest rozpakować ją w obecności pracownika transportu i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy.

7. Odbiór zamówionych produktów musi zostać potwierdzony przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru z zamówieniem.

8. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

9. W przypadku rezygnacji z zakupu po wykonaniu obsługi klienta (transport) rabat zostaje anulowany i pozostała należność jest potrącana z wystawionej faktury przy wystawianiu korekty do faktury.

Tab.1 Koszty transportu i rabat.

STREFA "0" STREFA "1" STREFA "2"
GRANICE MIASTA DO 100 KM DO 200 KM
100,00 zł - 99% 400,00 zł - 50% 600,00 zł- 50%

Rabaty zamieszczone w tabeli dotyczą zakupów powyżej 2000 zł brutto.

 

 Dział VI
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 16
 Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik występujący w serwisie sklep.empir.com.pl w charakterze Kupującego, może w każdym
czasie rozwiązać umowę z EMPIR (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez EMPIR za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji EMPIR, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie sklep.empir.com.pl bez uprzedniej zgody EMPIR. § 17
Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu sklep.empir.com.pl

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w EMPIR (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. EMPIR rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że EMPIR może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach EMPIR może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 § 18
 Prawo właściwe i spory

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a EMPIR, której przedmiotem są usługi
świadczone przez EMPIR. w ramach pasażu sklep.empir.com.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez EMPIR, w ramach pasażu sklep.empir.com.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę EMPIR polskie sądy powszechne.
 
§ 19
 Ważność Regulaminu

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za
nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 § 20
 Wejście w życie, zmiany Regulaminu

1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym http://www.sklep.empir.com.pl/regulamin-zakupow/, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.sklep.empir.com.pl/regulamin-zakupow/.
3. Dokonanie przez Użytkownika Rejestracji w serwisie sklep.empir.com.pl oznacza akceptację Regulaminu.

Do pobrania: Regulamin sklepu internetowego EMPIR (pdf)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Promocje

FOTEL COMFEE FOTEL COMFEE 1 169,00 zł 1 940,00 zł

Sofa + fotel Vol Del Reve Sofa + fotel  Vol Del Reve 24 490,00 zł 48 965,00 zł

SZAFKA COMPLI Z DRZWICZKAMI SZAFKA COMPLI Z DRZWICZKAMI 1 769,00 zł 2 938,00 zł

FOTEL MARYLIN FOTEL MARYLIN 4 744,00 zł 9 487,00 zł

NAROŻNIK GENESIS NAROŻNIK GENESIS 4 199,00 zł 5 999,00 zł

ZABUDOWA GABINETOWA MILO ZABUDOWA GABINETOWA MILO 12 490,00 zł 17 525,00 zł

REGAŁ KING REGAŁ KING 439,00 zł 720,00 zł

NAROŻNIK LORENZO NAROŻNIK LORENZO 4 999,00 zł 9 990,00 zł

KANAPA GAUDI KANAPA GAUDI 9 499,00 zł 13 911,00 zł

ŁOŻE MODERN BOXSPRING 180 X 200 ŁOŻE MODERN BOXSPRING 180 X 200 21 990,00 zł 30 956,00 zł

FOTEL MULA FOTEL MULA 1 229,00 zł 2 050,00 zł

FOTEL ELECTA FOTEL ELECTA 3 990,00 zł 8 134,00 zł
Sklep jest w trybie podglądu
Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.
Salony Meblowe EMPIR w Łodzi Salony Meblowe EMPIR w Łodzi  
{nocache:4eed770ca3a47d113eb40d5f3da20bb8#0}
Sklep internetowy od home.pl